MilMedias forretningsbetingelser for annoncører

1. FORMÅL OG OMFANG

Disse vilkår fastlægger de nærmere betingelser for MilMedias levering af annonceringsløsninger. Vilkårene kan alene fraviges ved aftale.

Hvor MilMedia sælger annoncer i et medie, som ikke er drevet af virksomheden selv, indtager virksomheden rollen som bindeled mellem annoncør og ejeren af det pågældende medie. MilMedia kan således ikke give garanti for annoncernes endelige virkning.

MilMedia forbeholder sig retten til at ændre vilkårene uden varsel og med virkning for løbende og allerede indgåede aftaler.

2. INDGÅELSE AF AFTALE

Når annoncøren har afgivet en ordre til Mil Media om annoncering i et medie, udarbejder og sender MilMedia en ordrebekræftelse.

Senest 7 kalenderdage fra modtagelsen af en ordrebekræftelse er annoncøren forpligtet til at meddele MilMedia eventuelle fejl og/eller mangler. Sker dette ikke, vil det på ordrebekræftelsen anførte være gældende.

3. INDLEVERING AF ANNONCEMATERIALE

Såfremt annoncøren skal indlevere annoncemateriale, angives der på ordrebekræftelsen datoen for, hvornår Mil Media senest skal have materialet i hænde. Er der ikke angivet noget specifikt på ordrebekræftelsen, gælder det at annoncemateriale skal være MilMedia i hænde senest 14 kalenderdage før annonceringsperiodens begyndelse. Al indlevering af annoncer skal ske til admin@milmedia.dk.

Materialet skal, medmindre andet er aftalt, leveres elektronisk i en af de følgende formater: JPEG eller PSD.

Kun såfremt det er særskilt aftalt, og fremgår af MilMedias ordrebekræftelse, kan annoncøren indlevere annoncemateriale i andre formater, herunder ikke-statiske formater som flash og andre film-formater. Annoncemateriale skal således altid være af statisk karakter, såfremt andet ikke fremgår direkte af ordrebekræftelsen.

Modtages annoncematerialet for sent, er MilMedia berettiget til at kræve betaling allerede fra den aftalte opstartsdato for annonceringen. Annonceringensperioden anses altså som værende igangsat, såfremt en annoncør indleverer annoncemateriale for sent.

Såfremt annoncøren bliver opmærksom på fejl i annoncematerialet og giver besked herom, vil MilMedia til enhver tid søge at korrigere fejl inden for rimelig tid, selvom disse skyldes annoncørens forhold. Der kan gå op til at 30 dage eller mere, før korrektionen er endeligt implementeret, afhængigt af mediet samt omfang. Ekstraarbejde og ekstraudgifter forbundet med en sådan korrektion af fejl faktureres til annoncøren.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Alle priser fremgår af den enkelte ordrebekræftelse og er eksklusiv moms.

Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale herom, faktureres annoncering og ekstraydelser hver måned, forud. Med mindre andet er aftalt skal betaling skal ske senest 8 dage netto efter fakturadato.

Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges annoncøren en rente på 2,0% pr. påbegyndt måned, indtil betaling sker, samt et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker der skrives.

Betalingsmisligholdelse på mere end 30 dage vil altid udgøre væsentlig misligholdelse, og MilMedia forbeholder sig retten at afbryde samarbejdet i sådanne tilfælde, ligesom erstatningskrav for misligholdelsens følgevirkninger kan rejses.

5. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til annoncer og annoncemateriale, herunder (men ikke begrænset til) kildekoder, grafik, layout, tekst, billeder og video, som helt eller delvist er fremstillen af MilMedia eller dennes samarbejdspartnere, tilhører MilMedia. Dette er også gældende selvom materialet er fremstillet efter instruks fra annoncøren og tilpasset dennes behov og ønsker.

Såfremt annoncøren måtte ønske ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, forudsætter dette en særskilt skriftlig aftale herom.

6. ANSVAR

Annoncøren er ansvarlig for lovligheden af annoncers indhold og udformning i både offentligretligt såvel som privatretligt henseende.

Det understreges, at MilMedia ikke tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang MilMedia har medvirket i udformningen heraf.

Annoncøren skal holde MilMedia skadesløs for ethvert tab, som MilMedia måtte lide som følge af annoncørens eventuelle misligholdelse eller som følge af annoncens beskaffenhed. Dette omfatter advokatomkostninger, diverse erstatningskrav fra tredjepart, bøder fra det offentlige, licensbetalinger til kollektive forvaltningsselskaber, idømte krav på vederlag og erstatning for immaterielle krænkelser samt eventuelle forligsbeløb, som annoncøren har godkendt på forhånd.

MilMedia kan uden varsel fjerne, afvise eller bortskaffe annoncørens annonce ved betalingsmisligholdelse, mistanke om ulovligheder, anstødelighed eller rettighedskrænkelser. MilMedia forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om annoncøren til det offentlige eller tredjemand.

7. MILMEDIAS MANGLER

En mangel foreligger, såfremt de leverede ydelser eller dele heraf ikke opfylder de i ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten, såfremt en sådan er udarbejdet, fastsatte krav til omfang eller kvalitet.

Annoncøren må acceptere, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykte medier, og at sådanne ting kan aldrig udgøre en mangel.

Såfremt de af MilMedia leverede ydelser må betegnes som mangelfulde, og såfremt dette ikke burde være opdaget af annoncøren i forbindelse med dennes gennemgang, kan annoncøren påberåbe sig dette. Reklamation skal ske straks efter kendskab til manglen, og senest 1 måned efter annonceperiodens begyndelse, og er kun gældende såfremt annoncøren kan dokumentere, at manglen skyldes MilMedias arbejde.

MilMedia skal uden beregning foretage afhjælpning af egne mangler som en del af samarbejdet.

MilMedia er dog ikke ansvarlig for mangler, uanset art, hvis MilMedia kan dokumentere, at disse fejl skyldes misligholdelse begået af mediet eller forhold, der kan tilskrives annoncøren.

8. FORSINKELSE

MilMedia vil levere annonceringsløsninger og rådgivning i overensstemmelse med de tidsfrister, som fremgår af ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten, hvis en sådan er udarbejdet. Annoncøren er berettiget til at hæve aftalen på betingelse af afsendelse af forudgående påbud med en rimelig frist til afhjælpning, såfremt tidsplanen overskrides væsentligt. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra den aftalte frist.

Er annoncering påbegyndt, og det viser sig, at dette ikke er sket rettidigt i henhold til en aftale, skal annoncøren uden ugrundet ophold meddele MilMedia, at annoncøren vil påberåbe sig forsinkelsen. Vil annoncøren benytte sin ret til at hæve købet mod kun at betale for de allerede leverede ydelser, skal annoncøren meddele MilMedia dette straks.

Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som MilMedia ikke bærer ansvaret for (herunder forsinkelser hos mediet), kan forsinkelse ikke medføre, at annoncøren tillægges misligholdsbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.

9. BEGRÆNSET HÆFTELSE

MilMedia er kun erstatningsansvarlig overfor annoncøren ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger.

MilMedia er kun erstatningsansvarlig overfor annoncøren ved tab eller skade påført som følge af grov uagtsomhed eller forsætlige handlinger.

Annoncøren bærer ansvaret for at foretage sikkerhedskopier af annoncerelevant data, herunder tekst, billeder, film mm., på annoncørens egne it-systemer.

10. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE

Det gælder for enhver aftale om annoncering, at denne, i den aftalte annonceringsperiode som fremgår af ordrebekræftelsen eller annoncekontrakten, er uopsigelig i den fastaftalte periode.

Medmindre andet er aftalt, betragtes enhver aftale om annoncering som fortløbende, og annonceringsperioden vil automatisk blive forlænget med 30 dage, såfremt annonceringsaftalen ikke opsiges af enten annoncøren eller MilMedia inden den oprindelige aftales udløb. MilMedia er ikke forpligtet til at fremsende en ordrebekræftelse for denne type forlængelse. Bestemmelsen er til for at undgå situationer, hvor MilMedia lider tab, grundet annoncørens manglende rettidige opsigelse af en aftale.

For en fortløbende aftale gælder det, at begge parter kan opsige aftalen med 30 dages varsel. Mil Media forbeholder sig dog retten til at opsige en aftale helt eller delvist med 14 dages varsel, grundet mediets eller MilMedias egne forhold. Såfremt annoncøren har betalt for fremtidig annoncering eller rådgivning på opsigelsestidspunktet, vil Mil Media senest 30 dage senere returnere beløbet.

11. ANNULERING

Eventuelle annulleringer skal ske skriftligt og foreligge senest 10 arbejdsdage før annonceringens planlagte påbegyndelse mod et gebyr svarende til 25% af annonceaftalens nettopris. Annulleringer modtaget senere end 10 arbejdsdage før annoncerings påbegyndelse kan kun ske mod et gebyr svarende til 50 % af kampagnens nettopris. Enhver annullering efter annoncerings påbegyndelse kan kun ske mod et gebyr svarende til 100% af annonceringsaftalens nettopris.

E-mails til adressen annoncesalg@milmedia.dk sidestilles i denne forbindelse med skriftlighed.

12. MANGELSBEFØJELSER

Såfremt en ophævelse af en annonceringsaftale skyldes MilMedias væsentlige misligholdelse, får annoncøren brugsretten til det af MilMedia udarbejdede annonceringsmateriale i det omfang, der er sket betaling for dette.

Uanset hvilken begrundelse der angives, har annoncøren dog ikke krav på forholdsmæssigt afslag.

Tages en part under konkursbehandling, træder i likvidation, eller standser betalingerne anses det som væsentlig misligholdelse af alle parternes aftaler, med mindre kurator/likvidator eller tilsynsførende uden ugrundet ophold meddeler, at denne tiltræder disse aftaler.

13. FORCE MAJEURE


Parterne kan i intet tilfælde gøres ansvarlige for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationssystemer.

14. BEHANDLING AF PERSONDATA

Annoncøren er selvstændigt ansvarlig for, at de til enhver tid gældende love, direktiver, bekendtgørelser mv. vedrørende behandling af persondata overholdes. Annoncøren skal holde MilMedia skadesløs, hvis manglende overholdelse medfører advokatomkostninger, krav om bøde, erstatning eller kompensation.

15. MEDARBEJDERKLAUSUL

I annonceringsperioden og i et tidsrum af et år efter annonceringsperiodens endelige afslutning, kan annoncøren ikke uden konkret aftale med MilMedia herom, ansætte de medarbejdere ved MilMedia, som har arbejdet, eller som er planlagt at skulle arbejde på den pågældende opgaver vedrørende annonceringen.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist som måtte udspringe af disse vilkår eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved Retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.